REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ CANNAKOBI.COM

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba, zwany dalej „Cannakobi.com”, za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.cannakobi.com/, zwanego dalej „Sklepem”.

 

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w domenie internetowej https://www.cannakobi.com/ jest Michał Koba prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba ul. Gustawa Daniłowskiego 7 lok. 104, 94-208 Łódź, woj. łódzkie, NIP: 7272772921, REGON: 364169381 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, adres poczty elektronicznej: bok@cannakobi.com, kontakt telefoniczny .

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających ze Sklepu, z wyjątkiem §10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Michał Koba. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza cannakobi.com ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji lub poprawienia; prawo do usunięcia danych, powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”; prawo do przeniesienia danych.

4. Definicje:

 1. Cannakobi.com – właściciel Sklepu określony w §1 ust. 1;

 2. Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://www.cannakobi.com/;

 3. Regulamin – dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez cannakobi.com;

 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Cannakobi.com oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;

 6. Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;

 8. Formularz zamówienia - Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym płatności i sposobu dostawy;

 9. Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;

 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Cannakobi.com;

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Cannakobi.com, za pośrednictwem Sklepu;

 12. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Cannakobi.com na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;

 13. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);

 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Cannakobi.com;

 15. Panel Klienta – obszar w Sklepie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta.

§2

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ CANNAKOBI.COM

1. Cannakobi.com udostępnia Klientom następujące Usługi elektroniczne:

 1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz konto”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, imię oraz nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do Cannakobi.com, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@cannakobi.com lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba, ul. Gustawa Daniłowskiego 7 lok. 104, 94-208 Łódź.

 2. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Sklepie, usługa udostępniona nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Sklepie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Sklepie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

 3. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Cannakobi.com: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Cannakobi.com oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaiem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została przedstawiona w §7 Regulaminu) Klient ma prawo składać:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@cannakobi.com;

 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba, ul. Gustawa Daniłowskiego 7 lok. 104, 94-208 Łódź.

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Cannakobi.com. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

 

§3

UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

1. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z Cannakobi.com drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej bok@cannakobi.com, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Cannakobi.com następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Sklepie.

3. Cena Produktu widoczna w Sklepie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z Cannakobi.com.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia: zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Cannakobi.com następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz zamówienia. W następstwie złożenia Zamówienia Cannakobi.com niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Cannakobi.com o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Cannakobi.com.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Cannakobi.com.

 

.

§4

SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

1. Cannakobi.com udostępnia skuteczną formę kontaktu:

 1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej bok@cannakobi.com;

 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba, Gustawa Daniłowskiego 7 lok. 104, 94-208 Łódź.

2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@cannakobi.com lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Klienta.

3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Klienta.

4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do Cannakobi.com lub samodzielnie w Panelu Klienta.

 

§5

FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Cannakobi.com udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Cannakobi.com;

 2. płatność za pobraniem, wówczas opłata za Zamówienie uiszczana jest pracownikowi firmy kurierskiej z chwilą doręczenia przesyłki zawierającej zamawiane Produkty. Następnie płatność, za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaje przekazana Cannakobi.com.

 3. płatność gotówką (odbiór osobisty);

 4. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności płatność za pobraniem;

 5. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Paylane; Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

2.       Cannakobi.com, jak również systemy płatności udostępnione przez Cannakobi.com nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.

3.       Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

4.       Klient ma możliwość uzyskania faktury VAT za zrealizowane Zamówienie.. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest poinformowanie Cannakobi.com w trakcie wypełniania Formularza zamówienia lub poprzez wiadomość wysyłaną na adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny oraz dostarczenie paragonu jeżeli przesyłka została już wysłana.

 

§6

KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.       Cannakobi.com udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:

 1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;

 2. korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:

 1. elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;

 2. korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże Cannakobi.com ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej. Koszt dostawy za pośrednictwem Poczta Polska (list polecony ekonomiczny) wynosi 10,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszt dostawy za pośrednictwem Poczta Polska (list polecony priorytetowy) wynosi 13,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszt dostawy za pośrednictwem Paczkomaty InPost wynosi 13,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszt dostawy za pośrednictwem Kurier InPost wynosi 10,99 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszt dostawy za pośrednictwem Paczka w Ruchu wynosi 11,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata). Koszt dostawy za pośrednictwem Poczta Polska (paczka 48) wynosi 15,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo 20,00 złotych brutto w przypadku płatności za pobraniem. Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

 3. Poczta Polska (list polecony ekonomiczny) cena przy płatności z góry: 10,00

 4. Poczta Polska (list polecony priorytetowy) cena przy płatności z góry: 13,00

 5. Paczkomaty InPost cena przy płatności z góry: 13,00

 6. Kurier InPost cena przy płatności z góry: 10,99

 7. Paczka w Ruchu cena przy płatności z góry: 11,00

 8. Poczta Polska (paczka 48) cena za pobraniem: 20,00 cena przy płatności z góry: 15,00

3.       W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej Cannakobi.com dostarcza Zamówienie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy przewozowej.

4.       Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.

5.       Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Cannakobi.com do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Cannakobi.com.

 

§7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Cannakobi.com względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2.       Cannakobi.com obowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad.

3.       Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@cannakobi.com;

 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba, Gustawa Daniłowskiego 7 lok. 104, 94-208 Łódź.

4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Cannakobi.com. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.       Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Cannakobi.com następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się Cannakobi.com w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że Cannakobi.com uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2.       Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Cannakobi.com w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

 

§9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; do umów o świadczenie usług, jeżeli Cannakobi.com wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Cannakobi.com utraci prawo odstąpienia od umowy.

2.       Z zastrzeżeniem §9 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9 ust. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@cannakobi.com;

 2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: "Kobe" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Koba, Gustawa Daniłowskiego 7 lok. 104, 94-208 Łódź. .

3.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Cannakobi.com wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Klienta będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6.       Cannakobi.com ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Cannakobi.com dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy sprzedaży, które obowiązany jest ponieść:

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Cannakobi.com nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostawy zwracanego Produktu lub Produktów do Cannakobi.com.

 3. W przypadku Produktu, którego wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Cannakobi.com wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Cannakobi.com utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Cannakobi.com nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Cannakobi.com o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.       Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.

2.       Cannakobi.com przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Cannakobi.com.

3.       W wypadku Klientów niebędących konsumentami Cannakobi.com ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

4.       Z chwilą wydania przez Cannakobi.com Produktu lub Produktów przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem lub Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu lub Produktów. Cannakobi.com w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu lub Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.       W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.       Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Cannakobi.com z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.       W przypadku Klientów niebędących konsumentami Cannakobi.com może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

8.       Odpowiedzialność Cannakobi.com w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Cannakobi.com ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.

9.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Cannakobi.com a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Cannakobi.com.

 

§11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Administratorem danych osobowych jest Cannakobi.com.

2.       Cannakobi.com dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Sklepie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą zamówienia.

3.       Cannakobi.com przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane przez Cannakobi.com zawierane są w języku polskim.

2.       Cannakobi.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.

3.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Regulamin obowiązuje od 2019-04-03 r.